Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (ΕΣΠΑ)


Σήμερα στην Ελλάδα, ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, είναι και το  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014- 2020

Η εταιρία μας ENOS PROPERTIES, διαθέτοντας εξειδίκευση στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της, την πλήρη διαχείριση φακέλων ΕΣΠΑ παρέχοντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της, καθώς και υποστήριξη κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου.

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα ΕυρωπαϊκάΔιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι Χρηματοδοτικές προτεραιότητες του είναι:

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση
  • Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον
  • Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
  • Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Δέσμευση της εταιρίας μας ειναι  η προσήλωση στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας, καθώς και η υποστήριξή τους κατά την διάρκεια, αλλά και μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου.

Στόχος μας, είναι να καλλιεργούμε στενές και μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες μας έτσι ώστε να αποτελούμε την πρώτη τους επιλογή

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τελευταία προγράμματα ΕΣΠΑ