Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η εταιρεία μας ENOS PROPERTIES, προσφέρει τεχνογνωσία στη διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της, την πλήρη διαχείριση του φακέλου ΕΣΠΑ, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και την υποστήριξη κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου.

Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί τον κύριο στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της χώρας με τη βοήθεια σημαντικών πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι οικονομικές προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι:

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με χρήση καινοτομίας και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
  • Ανάπτυξη και αξιοποίηση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργητική κοινωνική ένταξη.
  • Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε ένα περιβάλλον φιλικό προς την οικονομία.
  • Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση των υποδομών οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
  • Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η δέσμευση της εταιρείας μας είναι η αφοσίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών, η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και η υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου.

Επέλεξε φίλτρα

Επιλέξτε φίλτρα και πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά για την εφαρμογή τους.

Τύπος κατοικίας
Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Γη (τ.μ.)

Επέλεξε φίλτρα

Επιλέξτε φίλτρα και πατήστε το κουμπί επάνω δεξιά για την εφαρμογή τους.

Οικόπεδο / Αγροτεμάχιο
Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Γη (τ.μ.)

Filters

Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Κτίριο (τ.μ.)
Γη (τ.μ.)

Φίλτρα

Πώληση/Ενοικίαση
Τιμή (€)
Κτίριο (τ.μ.)
Γη (τ.μ.)